• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY
CD INTERAKTÍVNE HRY - CD HRY LETO
Vzdelávacie hry 10 + 5 BONUS

CD HRY LETO obsahuje 10 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + BONUS 5 zábavných hier na Interaktívnu tabuľu aj počítač.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

Bonusové zábavné hry sú pridané na hranie iných typov hier, pri ktorých si môžete zadávať vlastné úlohy.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD máte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Ukážka hry z CD LETO:

Obsah CD LETO:
Vzdelávacie interaktívne hry:

1.HRA Vzdelávacia zvuková hra - EMA a FILIP - Na potulkách po Slovensku
2.Zvuková HRA - DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
3.Zvuková HRA - ZVIERATKÁ NA LÚKE
4.HRA Tiene - EXOTICKÉ ZVIERATKÁ
5.HRA POČÍTADLO Valčeky Zvieratká
6.HRA Tiene - DETSKÉ IHRISKO
7.HRA Presúvačka - FAREBNÉ OBRÁZKY
8.Zvuková HRA - ABC KLAVÍR a NOTOVÉ VÍLY
9.Zvuková HRA - ABC XYLOFÓN - MOJA MAMKA
10.Obrázková Vkladačka LETO

Bonusové zábavné hry:
1.HRA Obrázková Vkladačka DETI
2.HRA Skladačka PLACHETNICA 
3.HRA Skladačka VODNÉ ŠPORTY
4.HRA Pexeso FAREBNÉ AUTÍČKA
5.HRA Pexeso HMYZ NA LÚKE


 

Každá hra má neobmedzené možnosti, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Takže napríklad pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre tiene, presúvačka, obrázková vkladačka sú farebné obrázky na hracej ploche ináč umiestnené. Pri hre skladačka sú farebné dieliky na hracej ploche ináč umiestnené. Navyše v hre skladačka sa menia aj tvary skladačky. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

Vzdelávacie úlohy na CD LETO: 

EMA a FILIP – Na potulkách po Slovensku

„Na potulkách po Slovensku rieky, hory spoznáme. Lesy, polia, lúky, skaly, to 
všetko my tu máme. Vodopády, rybníky aj jazerá, na jaskyne, horské plesá, 
s radosťou sa pozeraj."

Dieťa poznáva ročné obdobie leto na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Krátke literárne útvary (básničky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Rozvíja si slovnú zásobu a na základe ilustrácie obrázkov a fotiek poznáva a opisuje prírodné krásy Slovenska. Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, rieka, jazero, rybník, jaskyňa... Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry, Váh, Dunaj... Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Vyjadruje pocity zo zážitku alebo príbehu – pozitívne i negatívne. Opíše aktuálne emócie...

Zvukový obraz – Dopravné prostriedky
Dieťa poznáva niektoré dopravné prostriedky, ich názvy a miesto pohybu. 

Zvukový obraz – Zvieratká na lúke

Dieťa poznáva niektoré živočíchy, ich názvy a polohu. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. Uvedomuje si výskyt daných živočíchov, kde a kedy žijú. Počíta objekty a určuje základné a zmiešané farby...

Hra Tiene – Exotické zvieratká
Dieťa poznáva niektoré exotické zvieratá. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar). Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Vkladá obrázok do správneho tieňa a pomenuje ho. Poznáva základné a zmiešané farby. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Poznáva niektoré písmená a určuje začiatočnú hlásku slova. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. Vymyslí jednoduchý príbeh. Plní úlohy podľa pokynov...

Hra Počítadlo valčeky zvieratká
Dieťa poznáva niektoré zvieratá a ich názvy. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje poradie. Určuje základné a zmiešané farby. Plní úlohy podľa pokynov. Navlieka valčeky podľa farby, podľa zadaného počtu alebo podľa pokynov. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Vytvára skupiny s rôznym počtom predmetov a určuje ich počet...


Hra Tiene – Detské ihrisko
Dieťa poznáva ročné obdobie leto na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Vkladá obrázok do správneho tieňa. Rozvíja si slovnú zásobu a opisuje obrázok. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Poznáva niektoré písmená a vymýšľa deťom mená. Hľadá a určuje rovnaké hlásky abecedy. Poznáva základné a zmiešané farby...


Hra Presúvačka – Farebné obrázky
Dieťa poznáva a pomenuje základné farby. Priraďuje obrázky podľa farby. Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti ( farba). Rozvíja si slovnú zásobu. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Určuje začiatočnú hlásku slova. Plní jednotlivé úlohy v hre...

Zvuková Hra ABC Klavír - Stupnica a Notové víly
Dieťa poznáva notovú stupnicu a farebné tóny základnej stupnice C - dur. Rozlišuje jednotlivé tóny v rozsahu c1 - c2. Rozširuje si hlasový rozsah, rozvíja si základné spevácke schopnosti a zručnosti. Učí sa hrať na klavíri a rozlišovať jednotlivé tóny. Učí sa hrať základnú stupnicu podľa farebných klávesov a notových víl. Poznáva a určuje základné farby.

Zvuková Hra ABC Xylofón – Moja mamka
Dieťa počúva hudobné skladby pre deti. Poznáva podľa melódie detské piesne. Realizuje rytmické činnosti k piesňam. Spieva detské piesne v základnej stupnici C - dur. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby. Učí sa hrať na xylofóne a rozlišovať jednotlivé tóny podľa farieb v rozsahu c1 - c2. Učí sa hrať detské piesne podľa farebných krúžkov.

Obrázková vkladačka Leto
Dieťa poznáva ročné obdobie leto na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. Rozvíja si pamäť, pozornosť, obrazotvornosť, logické myslenie, priestorovú tvorivosť a slovnú zásobu..

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

© ABC Copyright