• ABC
  • nadpis
  • ABC Dopravná výchova
 VESELÉ USB HRY

USB HRY VESELKO

 

USB HRY VČIELKA

 

USB HRY KRAVIČKA

USB HRY LEV

 

USB HRY STRAŠIDIELKA

 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 NAJNOVŠIE HRY
CD INTERAKTÍVNE HRY - CD HRY JESEŇ
Vzdelávacie hry 15 + BONUS

CD HRY JESEŇ obsahuje 15 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami: Veverička Evička a jej lesná oberačka + BONUS - 3 vzdelávacie video príbehy s básničkami: Ježko a Veverička, Tri ovocné stromy, Púšťame si šarkany na Interaktívnu tabuľu aj počítač.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy. Rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, časovú postupnosť a dejovú líniu príbehu, prosociálnu výchovu, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky...

Vzdelávacie interaktívne hry obsahujú úlohy, ktoré plní dieťa podľa pokynov. Po skončení každej hry, ešte môže navyše plniť dieťa ďalšie úlohy, súvisiace s každou konkrétnou scénou hry.

+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia a navždy! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

Obsah CD JESEŇ:
Vzdelávacie interaktívne hry:
 1. HRA Vzdelávacia obrázková zvuková hra – Jedlé a nejedlé huby
 2. HRA Priraďovačka – Jedlé a nejedlé huby
 3. HRA Pexeso – Jedlé a nejedlé huby
 4. HRA Tiene – Jedlé a nejedlé huby
 5. HRA Vkladačka – Huby do košíka
 6. HRA Vkladačka – Huby podľa veľkosti
 7. HRA Vzdelávacia obrázková zvuková hra – Jedlé a nejedlé plody na kríkoch
 8. HRA Priraďovačka – Jedlé a nejedlé plody na kríkoch 
 9. HRA Pexeso – Jedlé a nejedlé plody na kríkoch
10. HRA Vkladačka – Veveričky podľa veľkosti
11. HRA Vzdelávacia obrázková zvuková hra – Jedlé a nejedlé plody na stromoch
12. HRA Priraďovačka – Jedlé a nejedlé plody na stromoch
13. HRA Pexeso – Jedlé a nejedlé plody na stromoch
14. HRA Priraďovačka – Podľa pokynov
15. HRA Zakrývačka – Jedlé a nejedlé plody

Bonus: 

Vzdelávacie video príbehy:
1. VIDEO – Ježko a Veverička - video príbeh s básničkou
2. VIDEO – Tri ovocné stromy - video príbeh s úlohami
3. VIDEO – Púšťame si šarkana - video príbeh s básničkou
 

Každá hra má veľa možnosti, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Takže napríklad pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre tiene a vkladačka sú farebné obrázky na hracej ploche ináč umiestnené. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.

Vzdelávacie úlohy na CD JESEŇ: Veverička Evička a jej lesná oberačka

Poďme deti do lesa, jeseň je tu, tešme sa. S veveričkou Evičkou a jej múdrou hlavičkou spoznáme hneď celý les, čo sa smie a nesmie jesť.
 

Zvukové obrázkové hry – Jedlé a nejedlé plody – 1, 7, 11 hra

    
Dieťa poznáva ročné obdobie jeseň na základe typických znakov a symbolov. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Poznáva a určuje niektoré stromy, kríky a huby. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Krátke literárne útvary (básničky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Rozvíja si slovnú zásobu a na základe ilustrácie obrázkov poznáva a určuje jedlé a nejedlé huby, jedlé a nejedlé plody. Poznáva a určuje, ktoré plody rastú na zemi, na kríkoch a na stromoch. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. Rozvíja si pamäť, pozornosť, obrazotvornosť, logické myslenie, priestorovú tvorivosť a slovnú zásobu...

Hry Priraďovačky – Jedlé a nejedlé plody - 2, 8, 12 hra

    
Dieťa pomenuje a určuje jedlé a nejedlé huby, jedlé a nejedlé plody. Priraďuje smajlíkov podľa farby k jedlým a nejedlým plodom.

Hry Pexeso – Jedlé a nejedlé plody - 3, 9, 13 hra

    
Dieťa pomenuje a určuje jedlé a nejedlé huby, jedlé a nejedlé plody. Hľadá rovnaké obrázky a určuje ich polohu a poradie.

Hra Tiene – Huby - 4 hra


Dieťa poznáva niektoré jedlé a nejedlé huby. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (farba, tvar).  Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. Vkladá obrázok do správneho tieňa a pomenuje ho. Poznáva základné a zmiešané farby. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. 

Hra Vkladačka – Huby do košíka - 5 hra


Dieťa určuje, triedi a počíta jedlé a nejedlé huby. Vkladá jedlé huby do košíka. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

Hry Vkladačky podľa veľkosti - 6, 10 hra

  
Dieťa porovnáva a usporiada predmety podľa veľkosti. Ukladá obrázky (hríby, veveričky) podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a od najväčšieho po najmenší.

Hra Priraďovačka podľa pokynov - 14 hra
Dieťa určuje a umiestňuje predmety podľa pokynov. Vkladá obrázky (plody) do misiek podľa poradia a polohy. Roztriedi objekty v skupine podľa pokynov. Rozvíja si slovnú zásobu. Poznáva základné a zmiešané farby. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Plní úlohy podľa pokynov. 

Hra Zakrývačka - Jedlé a nejedlé plody - 15 hra


Dieťa pomenuje, počíta a porovnáva jedlé a nejedlé plody a určuje, kde rastú. Zakrýva nejedlé plody určeným krúžkom. Počíta a porovnáva počet objektov v skupine. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

Vzdelávací video príbeh s básničkou – Ježko a veverička


Dieťa pozoruje a poznáva naše lesné zvieratá. Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy. Dieťa poznáva ročné obdobie jeseň a jej plody. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Rozpozná rôzne druhy ovocia, plodov a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny (sykavky,slabikotvorné spoluhlásky). Krátke literárne útvary (básničky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami. Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. Dieťa v obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Dieťa vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne, obdarí druhých, podelí sa o veci.

Vzdelávací video príbeh s úlohami – Tri ovocné stromy


Dieťa poznáva ročné obdobie jeseň a jej plody. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Rozpozná rôzne druhy ovocia a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. Poznáva základné a zmiešané farby.  V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Odhadom porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...). Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

Vzdelávací video príbeh s básničkou – Púšťame si šarkany


Dieťa poznáva ročné obdobie jeseň. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Dieťa poznáva, pomenuje a určuje základné farby. Dieťa určí objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vľavo, vpravo. Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny so zameraním na zreteľnú artikuláciu a na precvičovanie problematických spoluhlások. Krátke literárne útvary (básničky, riekanky, vyčítanky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Dieťa si rozvíja aktívnu slovnú zásobu. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.
 

UPOZORNENIE!
Všetky práva vlastníka autorských práv k dielu sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu tohto média je bez písomného súhlasu majiteľa - ABC Materská škola ZAKÁZANÉ


autor: © ABC Materská škola všetky práva vyhradené

© ABC Copyright