Neživá príroda

človek a príroda - neživí príroda
   V podoblasti Neživá príroda dieťa: Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.
   Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. Uvedie príklady javov, v ktorých
   je možné vnímať prítomnosť vzduchu. 
Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
Zoradenie