• ABC
  • nadpis
  • CD Interaktívne hry VESELÉ MYŠKY
 ABC Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 7 KRUHOV PREDŠKOLÁKA
7 Kruhov Predškoláka
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 NAJNOVŠIE PROJEKTY

LICENCIA 9 - 2021/2022 AKCIA

CD Múdre Sovičky BONUS

Múdre sovičky pre šikovné detičky

Logická hra - Rovnakí susedia

Abeceda - Rovnaké písmenká

Vzdelávacie video projekty

       

autor: © ABC

BONUS CD Múdre sovičky k Licencii 9

  •  

CD Múdre Sovičky BONUS obsahuje 7 vzdelávacích interaktívnych hier s úlohami + 3 vzdelávacie video projekty s úlohami pre vaše detičky z ABC školičky.

Všetky hry sú triedené farebne podľa vzdelávacích oblastí ŠVP pre Materské školy.

Hry Múdre Sovičky rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu, pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, plošnú a priestorovú tvorivosť, časovú postupnosť, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Pomáhajú oboznámiť sa s písmenkami ABECEDY, zapamätať si ho, rozoznať od ostatných písmen a poznať medzi inými písmenkami. Upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník...

Vzdelávacie hry na CD Múdre Sovičky: Ukážky hier nájdete nižšie v článku

Múdre Sovičky - Abeceda – A, B, C, D - Ukážka TU

Dieťa poznáva niektoré písmená abecedy. Plní úlohy podľa pokynov. Pomenuje a identifikuje písmená abecedy. Hľadá a označuje krúžkom rovnaké písmená abecedy. Určuje farbu písmen. Vymýšľa slová na určené písmeno. Spočíta rovnaké písmená...

Počítame sovičky – 1, 2, 3, 4

Dieťa poznáva niektoré čísla. Plní úlohy podľa pokynov. Pomenuje čísla v správnej postupnosti. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom. Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). Počíta a porovnáva počet objektov v skupine a určuje polohu. Vytvára skupiny s rôznym počtom predmetov a určuje ich počet...

Múdre Sovičky – Opačné slová

Dieťa poznáva antonymá. Plní úlohy podľa pokynov. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Pomenuje slová s opačným významom - antonymá. Priraďuje k sebe obrázky s opačným významom a zopakuje ich názov. Vymýšľa ďalšie rôzne slová s opačným významom...

Múdre Sovičky – Geometrické tvary

Dieťa poznáva niektoré geometrické tvary. Plní úlohy podľa pokynov. V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. Poznáva rovinné geometrické tvary a priraďuje ich ku rovnakým a podobným tvarom. Poznáva základné a zmiešané farby. Určuje farbu geometrických tvarov. Pomenuje farebné obrázky a vkladá ich do správneho tvaru. Pomenuje geometrické tvary a hľadá predmety podobného tvaru...

Múdre Sovičky – Sudoku Ovocie a zelenina

Dieťa poznáva niektoré ovocie a zeleninu. Plní úlohy podľa pokynov. Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny. Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou ( farba, tvar). Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti. Určí poradie a opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa pokynov. Poznáva základné a zmiešané farby. Pomenuje ovocie a zeleninu. Vkladá ovocie a zeleninu podľa pokynov. Hľadá rovnaké obrázky a určuje ich polohu a poradie...

Pexeso Farebné sovičky

Dieťa poznáva základné a zmiešané farby. Plní úlohy podľa pokynov. Priraďuje obrázky podľa farby. Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti ( farba). Rozvíja si slovnú zásobu, pamäť, pozornosť a priestorovú orientáciu. Pomenuje farebné sovičky. Kliká na kartičky a hľadá rovnaké obrázky. Určuje farbu sovičiek v každom riadku aj v stĺpci...

Múdre Sovičky – Režim dňa – Doobeda

Dieťa poznáva hodiny a režim dňa. Plní úlohy podľa pokynov. Pozoruje pohyb ručičiek na hodinách, ako sa mení čas a koľko je hodín. Pozoruje pohyb ručičiek na hodinách, podľa obrázkov opíše denné činnosti. Určuje koľko hodín je na každom obrázku a priraďuje hodiny ku sovičkám v správnej postupnosti.  Porozpráva, čo robí od rána do doobeda doma alebo v materskej škole...

Obsah CD Múdre sovičky:

Vzdelávacie interaktívne hry:
1. HRA Múdre Sovičky – Abeceda – A, B, C, D
2. HRA Počítame sovičky – 1, 2, 3, 4
3.HRA Múdre Sovičky – Opačné slová
4.HRA Múdre Sovičky – Geometrické tvary
5.HRA Múdre Sovičky – Sudoku Ovocie a zelenina
6.HRA Pexeso Farebné sovičky
7.HRA Múdre Sovičky – Režim dňa - Doobeda

Vzdelávacie video projekty: Ukážka TU
1.VIDEO Farby a Sovičky
2.VIDEO Režim dňa a Sovičky
3.VIDEO Tvary a Sovičky

Každá hra má veľa možností, pretože každým načítaním novej hry sa vždy mení pozícia farebných obrázkov na hracej ploche. Pri hre pexeso, sú vždy hracie karty na ploche ináč umiestnené. Pri hre sudoku, presúvačka, vkladačka, priraďovačka sú farebné obrázky na hracej ploche ináč umiestnené. Navyše si môžete dopĺňať v každej hre aj vlastné úlohy. Pri každej hre môžete využívať na označovanie, spájanie, krúžkovanie aj interaktívne pero vašej tabule.


+ BONUS z ABC NAVYŠE – všetky hry na CD hráte bez obmedzenia pripojenia! Môžete si ich ukladať a triediť a využívať pri vašej každodennej práci s detičkami. Samozrejme s dodržiavaním autorských práv ABC Materská škola!

autor: © ABC

Pozrite si ukážky hier na CD Bonus Múdre Sovičky - Výber Hry: