Zdravie a zdravý životný štýl

zdravie a pohyb - zdravý životný štýl
   Podoblasť Zdravie a zdravý životný štýl je zameraná najmä na pochopenie významu zdravia
   pre človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných
   charakteristík zdravého životného štýlu. Špecifickou súčasťou tejto podoblasti je i výchova
   k správnemu držaniu tela, ktorú je vhodné podporiť adekvátnymi zdravotnými cvičeniami.
Zoradenie