NAJNOVŠIE HRY

Hygiena a sebaobslužné činnosti

zdravie a pohyb - hygiena a sebaobslužné činnosti
   Druhá podoblasť, Hygiena a sebaobslužné činnosti, sa venuje dodržiavaniu hygienických
   zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov. Táto podoblasť zahrňuje i činnosti,
   ktoré súvisia s kultúrou stolovania, používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní,
   pozornosť je venovaná i základným sebaobslužným činnostiam.
Zoradenie