NAJNOVŠIE HRY

Konštruovanie

človek a svet práce - konštruovanie  V podoblasti Konštruovanie dieťa: Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
   Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet. Pracuje podľa jednoduchého
   kresleného postupu. 
Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. Jednoducho opíše
   postup zhotovenia vybraných výrobkov.

  Pre zobrazenie hier povoľ prehliadaču Flash ( stlač " i v krúžku " vľavo hore). 

Zoradenie