Vnímanie prírody

človek a príroda - vnímanie prírody
   V podoblasti Vnímanie prírody dieťa: Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 
  
Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov. Odlišuje živé od neživých súčastí
   prírody. 
Vymenuje ročné obdobia. Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. Identifikuje prvky
   počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.
Zoradenie